Usuari final > Acceptació de Tercer Interposat (AD-CA)

Ambdues parts convenen la perfecció del present contracte de forma electrònica amb el concurs d’una tercera part confiable. Per a això, el PREDISPONENT o LOGALTY remetrà a l’ADHERENT, a l’adreça de correu electrònic que indiqui, un exemplar del contracte.

Per a l’accés per part de l’ADHERENT al referit contracte, LOGALTY posarà a disposició de l’ADHERENT els mecanismes per fer efectiu l’accés al contracte conforme a les disposicions del PREDISPONENT. Una vegada recollit el mateix, l’ADHERENT podrà, després de la seva lectura, procedir a l’acceptació de les condicions recollides en el contracte mitjançant els mecanismes proporcionats per LOGALTY. Mitjançant l’ús d’aquests mecanismes l’ADHERENT procedirà a acceptar les condicions, generant d’aquesta forma una prova electrònica de l’acceptació de les mateixes.

LOGALTY remetrà tant al PREDISPONENT com a l’ADHERENT un certificat electrònic acreditatiu del succeït en aquest procés. L’ADHERENT rebrà aquest certificat en l’adreça de correu electrònic indicada.

Per garantir l’eficàcia jurídica del procediment descrit, ambdues parts convenen en:

  • Nomenar a LOGALTY com a Tercer Interposat, encomanant-li la generació i custòdia per un termini mínim de cinc anys de la prova acreditativa d’aquesta perfecció contractual, si escau.
  • D’acord amb l’establert en l’article 5.4 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre, de serveis de confiança electrònica, en relació amb l’establert en els articles 28 i 31 de la Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un espai digital, ambdues parts accepten que la utilització dels mecanismes de signatura electrònica proposats per LOGALTY (enunciats a continuació), tindran per a aquestes la mateixa validesa que la utilització d’una signatura manuscrita en suport paper.
  • Per a la prestació del servei de LOGALTY com a Tercer Interposat, mitjançant la present clàusula, l’ADHERENT autoritza al PREDISPONENT per a la posada a disposició a LOGALTY de les dades necessàries per a la prestació del servei, amb l’única finalitat de la generació i custòdia de la prova electrònica acreditativa de l’existència i contingut de les condicions generals i/o particulars que es perfeccionen.
  • En conseqüència amb l’anterior, LOGALTY serà considerat com un prestador de serveis de dades personals dels regulats en l’article 12 de la Llei qualificada 15/2003, del 18 de desembre, de protecció de dades personals, amb les obligacions inherents a aquesta figura.

 

Els mecanismes per a l’accés i acceptació de condicions posats a disposició per LOGALTY són els següents:

  • Signatura electrònica reconeguda de l’ADHERENT, d’acord amb l’establert en els articles 5.3 i 7.3 de la Llei 35/2014, del 27 de novembre
  • Signatura de traç manuscrita sobre un dispositiu electrònic
  • Codi d’operació (PIN) remès mitjançant SMS a l’ADHERENT qui ho introduirà, si escau, en la web de LOGALTY
  • Codi d’operació (PIN) remès mitjançant VEU a l’ADHERENT qui ho introduirà, si escau, en la web de LOGALTY

En el cas que com a conseqüència de la perfecció i/o desenvolupament del present contracte calgui la notificació de qualssevol circumstàncies entre les parts, aquestes acorden que aquestes notificacions es podran realitzar de forma certificada, ja sigui mitjançant enviament postal o electrònic a les adresses postals o electròniques i mòbil que figuren en l’encapçalament del present contracte.

Si qualsevol de les parts canviés d’adreça postal o electrònica o de número de telèfon mòbil durant la vigència del present contracte, vindrà obligada a comunicar a l’altra les noves adreces i/o número de telèfon mòbil, assumint la part que incompleixi qualssevol conseqüències jurídiques derivades d’aquest incompliment.