Usuari final > Acceptació d’un Tercer Interposat (IT-CA)

Ambdues Parts convenen la perfecció del present contracte de forma electrònica amb el concurs d’una tercera part interposada que actúa com a prestador de serveis de confiança. Per a això, PREDISPONENT o LOGALTY remetrà a l’ADHERENT, a l’adreça de correu electrònic que indiqui, la informació precontractual o un exemplar del contracte.

Per a l’accés per part de l’ADHERENT al referit contracte, LOGALTY posarà a la disposició de l’ADHERENT els mecanismes per fer efectiu l’accés al contracte. Una vegada recollit aquest, l’ADHERENT podrà, després de la seva lectura, procedir a l’acceptació de les condicions recollides en el contracte mitjançant els mecanismes proporcionats per LOGALTY. Generant d’aquesta forma una prova electrònica de l’acceptació de les mateixes.

LOGALTY remetrà tant a PREDISPONENT com a l’ADHERENT un certificat electrònic acreditatiu de la formalització del contracte. L’ADHERENT rebrà aquest certificat en l’adreça de correu electrònic indicada.

Per garantir l’eficàcia jurídica del procediment descrit, ambdues parts convenen en:

  • Nomenar a LOGALTY com tercer intermediari, encomanant-li la generació i custòdia per un termini mínim de cinc anys de la prova acreditativa d’aquesta transacció.
  • Ambdues Parts accepten que la utilització dels mecanismes de signatura electrònica proposats per LOGALTY (enunciats a continuació), tindran per a aquestes plena validesa.
  • Per a la prestació del servei de LOGALTY com a tercer intermediari, mitjançant la present clàusula, l’informem de la posada a disposició a LOGALTY de les dades necessàries per a la prestació del servei de confiança, amb l’única finalitat de la generació i custòdia de la prova electrònica acreditativa de l’existència i contingut de la transacció.
  • En vista de l’anterior, LOGALTY serà considerat com a responsable del conjunt de dades de conformitat amb l’article 29 del Decret Legislatiu de 30 de juny de 2003, 196 Codi en matèria de protecció de dades personals, assumint les obligacions inherents a aquesta figura.

 

Els mecanismes per a l’accés i acceptació de condicions posats a disposició per LOGALTY són els següents:

  • Signatura electrònica reconeguda de l’ADHERENT
  • Signatura de traç manuscrita sobre un dispositiu electrònic
  • Codi d’operació (PIN) remès mitjançant SMS a l’ADHERENT qui ho introduirà, si escau, en la web de LOGALTY
  • Codi d’operació (PIN) remès mitjançant VEU a l’ADHERENT qui ho introduirà, si escau, en la web de LOGALTY