Termes del Servei

S’enuncien en aquest document les condicions d’ús i accés a la pàgina web (www.logalty.es) de LOGALTY Prueba por Interposición, S.L. (d’ara endavant, LOGALTY), societat mercantil vàlidament constituïda d’acord amb la legislació espanyola, amb domicili social c/ Valportillo Primera, 22 – 28108 Alcobendas, Madrid, España, correu electrònic [email protected],  i CIF número ESB84492891, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid en el tom 22055, foli 60, full M-393315, que, entre d’altres activitats i de conformitat amb el seu objecte social, es dedica a l’exercici d’activitats i prestació de serveis relacionats amb l’àmbit jurídic en l’àrea de les telecomunicacions.

La pàgina web (www.logalty.es) posa a la seva disposició els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics necessaris perquè vostè es beneficiï dels serveis que LOGALTY presta com a part de la seva activitat mercantil. La utilització d’aquests mitjans i l’obtenció, com a conseqüència, dels serveis implica l’acceptació incondicional, per part seva, de les condicions contractuals que els regulen i que es detallen tot seguit.

A l’efecte del que es disposa en aquest Contracte i amb caràcter simplement aclaridor, s’entendrà per Usuari, indistintament, bé aquella entitat que posi a disposició de LOGALTY la documentació respecte de la qual LOGALTY prestarà els serveis objecte d’aquest Contracte (d’ara endavant, Emissor), o bé aquella entitat a qui vagi destinada aquesta (d’ara endavant, Receptor).

1. OBJECTE
Aquestes condicions contractuals (d’ara endavant, “el Contracte”) tenen com a objecte regular la intervenció de LOGALTY en la relació establerta entre un o més Emissors i vostè, en la seva condició de Receptor. En virtut d’aquesta intervenció, LOGALTY posa a disposició dels Usuaris mitjans electrònics, informàtics i telemàtics per a l’enviament de documentació i formalització de contractes i exerceix les tasques de tercer de confiança per haver estat designat com a tal, en virtut de la relació establerta entre vostè i un o més Emissors; designació que vostè ratifica amb l’accés a la pàgina web (www.logalty.es) i la utilització dels mitjans que s’hi posen a la seva disposició.

Els mitjans electrònics, informàtics i telemàtics que LOGALTY posa a disposició dels Usuaris per permetre l’enviament de documentació, com també la formalització de contractes, ofereixen suport als següents procediments, i s’aplica, en cada moment, aquell que respongui a la naturalesa del document que els Usuaris es remetin, com també al promotor del seu enviament.

A. Procediment d’enviament i recepció de notificacions
El procediment d’enviament i recepció de notificacions s’aplicarà quan l’Emissor vulgui fer arribar un document al Receptor, i no cal que aquest manifesti la seva conformitat o disconformitat respecte al seu contingut.

B. Procediment de contractació electrònica asíncrona
El procediment de contractació electrònica asíncrona s’aplicarà quan l’Emissor vulgui subscriure un contracte amb el Receptor, i cal que aquest hi pugui accedir i el pugui conèixer. Així mateix, el procediment ha de permetre manifestar, si s’escau, la seva acceptació o rebuig al contracte rebut.

C. Procediment de contractació electrònica síncrona
El procediment de contractació electrònica síncrona s’aplicarà quan el Receptor vulgui subscriure un contracte amb l’Emissor; en aquest cas, aquest serà remès a través dels mitjans electrònics, informàtics i telemàtics de LOGALTY, i el procediment permetrà que el Receptor manifesti, si s’escau, la seva acceptació o rebuig al contracte una vegada l’hagi rebut i conegut

El Receptor es compromet a utilitzar els procediments prèviament detallats de conformitat amb les instruccions que rebi de l’Emissor o LOGALTY i, en tot cas, amb la diligència exigible en consideració a la finalitat pretesa amb la seva implantació, és a dir, agilitar l’enviament de documents a través d’un procediment que asseguri que aquests han estat efectivament remesos per l’Emissor i no han estat coneguts i/o alterats durant el seu enviament, a fi d’evitar el seu repudi i garantir la seva integritat i confidencialitat.

Els Usuaris, en utilitzar els mitjans que LOGALTY posa a la seva disposició a la pàgina web (www.logalty.es), atorguen plena validesa i eficàcia a les comunicacions i als contractes que subscriguin de conformitat amb els procediments prèviament descrits.

Els procediments descrits no requereixen que LOGALTY accedeixi, en cap moment, al contingut dels documents que l’Emissor posa a disposició del Receptor.

2. DURADA
Aquest Contracte s’aplicarà amb caràcter indefinit mentre hi hagi relacions mercantils i/o comercials vigents entre el Receptor i un Emissor que puguin requerir els serveis que en són objecte

LOGALTY, en la seva condició de tercer de confiança, custodiarà la documentació, el certificat que resumeixi tot el que s’ha esdevingut en relació amb aquesta i l’evidència electrònica generada després del procés de tramitació, durant almenys cinc (5) anys a comptar des del moment de la generació d’aquesta última. Durant aquest període, els Usuaris, individualment, podran sol•licitar a LOGALTY per telèfon, o per qualsevol altre mitjà que LOGALTY disposi amb aquesta finalitat, d’un duplicat dels certificats que, segons el que preveu el procediment detallat, LOGALTY es compromet a enviar-los, i/o dels documents tramitats, el qual els serà remès per LOGALTY mitjançant un correu electrònic. Així mateix, els Usuaris autoritzen LOGALTY perquè pugui facilitar els documents i els certificats que tingui custodiats com també l’evidència electrònica de la qual el certificat sigui fidel reflex, a qualsevol entitat administrativa, judicial o arbitral que els sol•liciti.

Una vegada hagi transcorregut el termini màxim de custòdia de tots els documents, i les seves evidències associades, que LOGALTY gestiona per compte dels Usuaris, s’entendrà finalitzat el contracte i la documentació gestionada serà lliurada, a sol•licitud seva, als Usuaris o destruïda, d’acord amb la legislació de protecció de dades personals.

3. RETRIBUCIÓ
L’accés a la pàgina web és gratuït, si bé no ho són els costos que generen la connexió i navegació, que el Receptor haurà de satisfer als proveïdors d’aquests serveis. El servei prestat per LOGALTY és sufragat íntegrament per l’Emissor, d’acord amb les tarifes recollides a l’acord que LOGALTY i aquesta entitat tenen subscrit, a excepció dels serveis d’expedició de duplicat dels certificats o documents custodiats per LOGALTY en la seva condició de tercer de confiança, i altres serveis accessoris de prova electrònica o intervenció judicial, que seran facturats per LOGALTY a la part que els sol•liciti.

4. INFRAESTRUCTURA I EQUIPAMENT
LOGALTY ha dissenyat els seus procediments perquè les eines que necessiti el Receptor a fi d’accedir als documents i, si s’escau, acceptar o rebutjar els contractes que li siguin remesos per l’Emissor, siguin comunament i fàcilment accessibles en consideració a l’estat de la tècnica, és a dir, un navegador, un compte de correu electrònic i els elements inherents a un dels sistemes que permeten l’accés i l’acceptació o rebuig, com ara un telèfon mòbil al qual enviar el codi d’operació o un certificat de signatura electrònica que LOGALTY admeti a aquests efectes.

5. PROPIETAT INTEL•LECTUAL I INDUSTRIAL
Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, articles, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, enllaços i la resta de continguts audiovisuals o sonors, com també el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “Continguts”) són propietat intel•lectual de LOGALTY o de tercers als quals LOGALTY ha sol•licitat la corresponent autorització, sense que es puguin entendre cedits als Usuaris cap dels drets d’explotació ni de qualsevol altre tipus respecte dels Continguts, tant de propietat intel•lectual com industrial, i això sense perjudici de les reproduccions automàtiques, provisionals i efímeres que han de realitzar-se necessàriament en l’equip dels Usuaris per continuar la navegació. No obstant això, fora del supòsit anterior, queda expressament prohibida qualsevol reproducció, transformació, comunicació pública, distribució i posada a disposició de qualssevol Continguts i parts d’aquests, ja sigui amb ànim de lucre o sense ell.

Les marques, noms comercials i la resta de signes distintius usats a la pàgina web són titularitat de LOGALTY o de tercers, sense que es pugui entendre que l’accés a la pàgina web o la utilització dels serveis hi atribueixi cap dret.

Les prohibicions anteriors no es podran entendre en perjudici dels límits legalment reconeguts a la propietat intel•lectual i/o industrial, quan això resulti d’aplicació.

6. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
A causa de la naturalesa dels serveis objecte del present Contracte, LOGALTY actua com a encarregat del tractament de determinades dades personals del Receptor, subministrades per l’Emissor, d’acord amb el que preveu l’article 12 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). En tot cas, serà l’Usuari responsable d’aquests fitxers qui decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament de les dades, limitant-se LOGALTY a utilitzar aquestes dades, únicament i exclusiva, per als fins que figuren en el present Contracte i sempre per compte de l’Usuari responsable d’aquests.

L’Usuari únicament permetrà l’accés a dades de caràcter personal a LOGALTY quan sigui necessari per a l’execució de l’objecte del present Contracte, comprometent-se LOGALTY, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) a:

a. Tractar les dades, exclusivament, d’acord amb les instruccions que li faci arribar l’Usuari responsable del fitxer al qual s’estigui accedint.

b. No aplicar o utilitzar les dades personals obtingudes, per a fins diferents dels que figuren en el present Contracte, ni cedir-les a tercers, ni tan sols per la seva conservació.

c. Guardar secret professional respecte dels mateixos, fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb l’Usuari responsable del fitxer.

d. Adoptar les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, o la normativa que la pugui substituir en el futur, corresponents al nivell de seguretat de les dades objecte de l’encàrrec de tractament comunicat per l’Usuari responsable del fitxer.

e. Traslladar les obligacions esmentades en els paràgrafs anteriors al personal que dediqui al compliment del present Contracte.

Complerta la prestació contractual, LOGALTY ha de lliurar als Usuaris que ho sol·licitin o destruir totes les dades de caràcter personal tractades.

LOGALTY no atén, per compte de l’emissor, les sol·licituds d’exercici pels afectats dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, limitant-se a traslladar les sol·licituds al responsable del fitxer.

7. RESPONSABILITAT I GARANTIES
A. De la qualitat del servei
LOGALTY garanteix l’adequada prestació dels serveis descrits en aquest Contracte, sempre que els Usuaris emprin adequadament ,i de conformitat amb les instruccions de LOGALTY, els mitjans posats a la seva disposició.

LOGALTY no es responsabilitza de la correcta autenticació del Receptor que pretengui accedir als serveis, quan aquesta es dugui a terme per part de l’Emissor, per tractar-se d’un sistema situat a una pàgina web que li és totalment aliena. En conseqüència, LOGALTY s’exonera de responsabilitat en el cas que accedeixi al sistema un Receptor que no sigui qui diu ser o accedeixi a un document un Receptor que no en sigui el destinatari.

L’accés a la pàgina web no implica l’obligació per part de LOGALTY de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon als Usuaris, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

LOGALTY no es responsabilitza dels danys produïts en els elements físics i/o lògics dels equips informàtics dels Usuaris o de tercers, durant la prestació del servei objecte d’aquest Contracte.

B. De la disponibilitat del Servei
L’accés a la pàgina web requereix de serveis i subministraments de tercers, inclòs el transport a través de xarxes de telecomunicacions, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals no corresponen a LOGALTY. Per consegüent, els serveis proveïts a través de la pàgina web poden ser suspesos, cancel•lats o resultar inaccessibles, amb caràcter previ o simultani a la prestació del servei objecte d’aquest Contracte.

LOGALTY no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus que puguin patir els Usuaris, que porten causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensió, cancel•lació o interrupció dels serveis durant la seva prestació o amb caràcter previ.

C. De l’admissió com a prova dels documents tramitats
LOGALTY és un servei ideat amb un propòsit específic: principalment, desposseir la prova electrònica de dubtes sobre la seva veracitat i integritat, dubtes que neixen del seu caràcter unilateral.

Per aconseguir aquest propòsit, LOGALTY posa a disposició dels usuaris del servei un procés de comunicació entre absents, la principal característica del qual és el concurs d’entitats independents.

En relació amb el que s’ha esmentat, LOGALTY garanteix la generació i custòdia dels fitxers de prova cursats a través del servei, d’acord amb el procediment descrit a l’enllaç www.logalty.es/terms i www.logalty.com/contacto.

L’admissió efectiva dels diferents mitjans de prova suposa una decisió subjectiva dels òrgans jurisdiccionals, arbitrals o administratius, que pot basar-se en criteris d’admissibilitat com la utilitat o la pertinença que no tenen res a veure amb la prestació del servei contractat.

En conseqüència amb tot això, LOGALTY no garanteix l’efectiva admissió de (i) el procediment i (ii) el certificat expedit per LOGALTY, acreditatiu del contingut de la matriu informàtica que obra en poder de LOGALTY.

Així mateix, LOGALTY garanteix l’”accés directe” a la referida matriu a l’òrgan jurisdiccional, arbitral o administratiu que conegui qualsevol procediment en què, almenys, una de les parts hagi aportat certificació emesa per LOGALTY.

A l’efecte d’interpretació d’aquesta clàusula, “accés directe” s’entendrà com l’accés dels propis òrgans judicials, arbitrals o administratius o l’accés de tercers degudament habilitats per aquests, amb la finalitat de verificar l’existència de fitxers específics i/o auditar el procediment i/o els sistemes informàtics de LOGALTY.

D. Responsabilitat quant al contingut dels documents
LOGALTY no accedeix i, com a conseqüència, no examina el contingut dels documents que els Usuaris s’intercanvien, en virtut dels serveis objecte d’aquest Contracte. En conseqüència, i d’acord amb el que es disposa a l’article 16.1 de la LSSI, LOGALTY no serà responsable d’aquests continguts mentre no en tingui un coneixement efectiu, segons el que es disposa a l’esmentat article 16 de la LSSI.

Així mateix, si els contractes objecte de tramitació no compleixen els requisits que la legislació exigeix, atesa la seva consideració de contractes electrònics i, en conseqüència, aquests no tenen validesa jurídica, LOGALTY s’exonera de tota responsabilitat respecte d’això, ja que aquests són facilitats per l’Emissor, i LOGALTY no té accés o coneixement del seu contingut i, en definitiva, LOGALTY és aliè a la relació contractual que aquests pretenen establir i/o regular.

8. LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ
Aquest Contracte queda sotmès a la legislació espanyola.

Tot litigi, discrepància, qüestió o reclamació resultant de l’execució o interpretació d’aquest Contracte se sotmet a la jurisdicció dels Tribunals de Madrid capital i les parts renuncien al fur que els pugui correspondre.

Download PDF version: Termes del Servei