Όροι Υπηρεσίας

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και πρόσβασης στον ιστότοπο (www.logalty.es) της LOGALTY Prueba por Interposición, S.L. (εφεξής, LOGALTY), εταιρείας που έχει συσταθεί εγκύρως σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ισπανίας, με έδρα την Valportillo Primera, 22 – 28108 Alcobendas, Μαδρίτη, Ισπανία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected], και αριθμός ΦΠΑ ESB84492891, εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο της Μαδρίτης υπό τον τόμο 22055, φύλλο 60, αριθμός σελίδας M-393315, η οποία, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων και σύμφωνα με τον εταιρικό της σκοπό, ασκεί δραστηριότητες και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις νομικές πτυχές των τηλεπικοινωνιών.

Ο ιστότοπος (www.logalty.es) θέτει στη διάθεσή σας τους απαραίτητους ηλεκτρονικούς, ηλεκτρονικούς και τηλεματικούς πόρους που απαιτούνται για να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες που παρέχει η LOGALTY στο πλαίσιο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της. Η χρήση των πόρων αυτών και, κατά συνέπεια, η απόκτηση υπηρεσιών συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των συμβατικών όρων που ρυθμίζουν τις εν λόγω υπηρεσίες, οι οποίοι παρατίθενται κατωτέρω.

Για τους σκοπούς που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και απλά ως διευκρίνιση, ο Χρήστης θεωρείται, αδιακρίτως, είτε η οντότητα που θέτει στη διάθεση της LOGALTY τα έγγραφα σχετικά με τα οποία η LOGALTY θα παρέχει τις υπηρεσίες στο εξής (εφεξής ο «Εκδότης»), είτε η οντότητα για την οποία προορίζονται τα έγγραφα τεκμηρίωσης (εφεξής ο «Παραλήπτης»).

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΘΕΜΑ

Οι παρόντες συμβατικοί όροι (εφεξής «η Σύμβαση») αποσκοπούν στη ρύθμιση της συμμετοχής της LOGALTY στη σχέση που έχει συναφθεί μεταξύ ενός ή περισσότερων Εκδοτών και εσάς, υπό την ιδιότητά σας ως Παραλήπτη. Με βάση την εν λόγω συμμετοχή, η LOGALTY θέτει στη διάθεση σας ηλεκτρονικούς, ηλεκτρονικούς και τηλεματικούς πόρους για την αποστολή εγγράφων και την εκτέλεση συμφωνιών και εκτελεί τα καθήκοντα ενός έμπιστου τρίτου, δεδομένου ότι έχει οριστεί ως τέτοιος λόγω της σχέσης μεταξύ εσάς και ενός ή περισσότερων Εκδοτών. Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο (www.logalty.es) και με την χρήση των πόρων που τίθενται στη διάθεσή σας σε αυτόν, επιβεβαιώνεται τον εν λόγω ορισμό.

Οι ηλεκτρονικοί, ηλεκτρονικοί και τηλεματικοί πόροι που η LOGALTY θέτει στη διάθεση των Χρηστών για να καταστεί δυνατή η αποστολή εγγράφων και η εκτέλεση συμφωνιών, παρέχουν υποστήριξη για τις ακόλουθες διαδικασίες. Η εφαρμοστέα διαδικασία, κατά καιρούς, είναι η διαδικασία που αντιστοιχεί στη φύση του εγγράφου που αποστέλλεται από τους Χρήστες και στην οντότητα που πρότεινε την αποστολή των εγγράφων

Α. Διαδικασία αποστολής και λήψης ανακοινώσεων

Η διαδικασία αποστολής και παραλαβής των ανακοινώσεων εφαρμόζεται όταν ο Εκδότης επιθυμεί να αποστείλει ένα έγγραφο στον Παραλήπτη και ο Παραλήπτης δεν χρειάζεται να εκφράσει την έγκρισή του ή την αποδοκιμασία του για το περιεχόμενο της ανακοίνωσης.

Β. Ασύγχρονη ηλεκτρονική συμβατική διαδικασία

Η ασύγχρονη ηλεκτρονική συμβατική διαδικασία εφαρμόζεται όταν ο Εκδότης επιθυμεί να εκτελέσει μια σύμβαση με τον Παραλήπτη και είναι απαραίτητο ο Παραλήπτης να έχει πρόσβαση και γνώση γι’ αυτό. Η διαδικασία επιτρέπει επίσης στον Παραλήπτη να αναφέρει, ανάλογα με την περίπτωση, εάν αποδέχεται ή απορρίπτει τη σύμβαση που έλαβε.

Γ. Σύγχρονη ηλεκτρονική συμβατική διαδικασία

Η σύγχρονη ηλεκτρονική συμβατική διαδικασία εφαρμόζεται όταν ο Παραλήπτης επιθυμεί να εκτελέσει μια σύμβαση με τον Εκδότη, οπότε ο Εκδότης θα του αποστείλει τη σύμβαση μέσω των ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικών και τηλεματικών πόρων της LOGALTY, και η διαδικασία που ο Παραλήπτης υποδεικνύει επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, την αποδοχή ή την απόρριψη της σύμβασης, μόλις ο Παραλήπτης λάβει και εξοικειωθεί με τη σύμβαση.

Ο Παραλήπτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις προαναφερθείσες διαδικασίες σύμφωνα με τις οδηγίες που λαμβάνει από τον Εκδότη ή τη LOGALTY και, σε όλες τις περιπτώσεις, με τη δέουσα επιμέλεια ενόψει του σκοπού που επιδιώκεται με τη θέσπιση των διαδικασιών· να επισπεύσει, δηλαδή, την αποστολή των εγγράφων μέσω μιας διαδικασίας που διασφαλίζει ότι έχουν σταλεί αποτελεσματικά από τον Εκδότη και δεν έχουν γνωστοποιηθεί ή/και τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια της αποστολής τους, προκειμένου να αποφευχθεί η καταγγελία τους και να διασφαλιστεί η ακεραιότητα και η εμπιστευτικότητα τους.

Με τη χρήση των πόρων που τίθενται στη διάθεσή τους στον ιστότοπο (www.logalty.es), οι Χρήστες παρέχουν πλήρη ισχύ και αποτελεσματικότητα στις επικοινωνίες και τις συμφωνίες που εκτελούνται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται παραπάνω.

Οι περιγραφόμενες διαδικασίες δεν απαιτούν από τη LOGALTY να έχει πρόσβαση, ανά πάσα στιγμή, στο περιεχόμενο των εγγράφων που ο Εκδότης θέτει στη διάθεση του Παραλήπτη δυνάμει αυτών.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται επ’ αόριστον, εφόσον υπάρχουν επιχειρηματικές ή/και εμπορικές σχέσεις μεταξύ του Παραλήπτη και ενός Εκδότη που ενδέχεται να απαιτούν τις υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της σύμβασης.

Η LOGALTY, υπό την ιδιότητά της ως έμπιστου τρίτου, πρέπει να τηρεί τα έγγραφα, το πιστοποιητικό που συνοψίζει όλα τα γεγονότα που έχουν λάβει χώρα σε σχέση με τα ίδια και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που παράγονται μετά την περίοδο επεξεργασίας που έχει στην κατοχή της για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από τη στιγμή που δημιουργούνται τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Χρήστες μπορούν να ζητήσουν μεμονωμένα από την LOGALTY τηλεφωνικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο που παρέχεται από τη LOGALTY για το σκοπό αυτό, αντίγραφο των πιστοποιητικών που η LOGALTY αναλαμβάνει να τα αποστείλει σύμφωνα με τις διατάξεις της αναλυτικής διαδικασίας ή/και των εγγράφων που υποβάλλονται σε επεξεργασία, τα οποία θα τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Χρήστες εξουσιοδοτούν επίσης την LOGALTY να παρέχει τα έγγραφα και τα πιστοποιητικά που έχει στη φύλαξη της, καθώς και τα ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που αντικατοπτρίζονται πιστά στο πιστοποιητικό, όταν το ζητήσει οποιαδήποτε διοικητική, δικαστική ή διαιτητική οντότητα.

Με τη λήξη της μέγιστης περιόδου φύλαξης των εγγράφων και των σχετικών ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, τα οποία διαχειρίζεται η LOGALTY για λογαριασμό των Χρηστών, η συμφωνία θεωρείται ότι έχει λήξει και τα έγγραφα διαχείρισης θα παραδοθούν, κατόπιν αιτήματός τους, στους Χρήστες ή θα καταστραφούν, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

3. ΤΙΜΗ

Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι δωρεάν, όχι όμως και το κόστος σύνδεσης και περιήγησης, το οποίο ο Παραλήπτης θα πρέπει να καταβάλει στους παρόχους των υπηρεσιών αυτών. Η υπηρεσία που παρέχεται από την LOGALTY καταβάλλεται πλήρως από τον Εκδότη, με τις τιμές που περιλαμβάνονται στη συμφωνία που εκτελείται μεταξύ της LOGALTY και του Εκδότη, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την έκδοση διπλών πιστοποιητικών ή εγγράφων που κατέχει η LOGALTY ως έμπιστος τρίτος, καθώς και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες που σχετίζονται με ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία ή ένδικα μέσα στο δικαστήριο, για τα οποία τα τιμολόγια εκδίδονται από την LOGALTY στον αιτούντα.

4. ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η LOGALTY έχει σχεδιάσει τις διαδικασίες της για να διασφαλίσει ότι τα εργαλεία που χρειάζεται ο Παραλήπτης για την πρόσβαση στα έγγραφα και, εάν χρειαστεί, να αποδεχθεί ή να απορρίψει τις συμβάσεις που της έχει αποσταλεί από τον Εκδότη μπορούν να κοινοποιηθούν και να είναι εύκολα προσβάσιμα σύμφωνα με την τελευταία στιγμή της τεχνολογίας, δηλαδή ένα πρόγραμμα περιήγησης, ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τα στοιχεία ενός από τα συστήματα που επιτρέπουν την πρόσβαση και την αποδοχή ή την απόρριψη, όπως ένα κινητό τηλέφωνο στο οποίο μπορεί να αποσταλεί ο κωδικός συναλλαγής ή ένα πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής που έγινε δεκτό από την LOGALTY για τους σκοπούς αυτούς.

5. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, όλων των δημοσιεύσεων, άρθρων, φωτογραφιών, γραφικών, εικόνων, εικονιδίων, τεχνολογίας, λογισμικού, συνδέσμων και άλλου οπτικοακουστικού ή ηχητικού περιεχομένου, καθώς και των γραφικών και πηγαινοστά τους (το «Περιεχόμενο») αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της LOGALTY ή τρίτων από τους οποίους η LOGALTY έχει ζητήσει τη σχετική εξουσιοδότηση, και κανένα από τα δικαιώματα εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε άλλο είδος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με το Περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει δοθεί τους Χρήστες, παρά τις αυτόματες, προσωρινές και εφήμερες αναπαραγωγές που μπορεί να είναι απαραίτητες στα συστήματα των Χρηστών για να συνεχίσουν την περιήγησή τους. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ωστόσο, απαγορεύεται ρητά η πραγματοποίηση οποιασδήποτε αναπαραγωγής, τροποποίησης, δημοσιοποίησης ή παράδοσης οποιουδήποτε περιεχομένου ή οποιουδήποτε μέρους αυτών, είτε για κέρδος είτε όχι.

Τα εμπορικά σήματα, οι μάρκες και οι άλλες διακριτικές επισημάνσεις που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ανήκουν στην LOGALTY ή σε τρίτους, και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η πρόσβαση στον ιστότοπο ή η χρήση των υπηρεσιών παρέχει οποιοδήποτε δικαίωμα σε αυτά.

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν μπορούν να ερμηνευθούν εις βάρος των ορίων που αναγνωρίζονται στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, όπου αυτό ισχύει.

6. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Λόγω της φύσης των υπηρεσιών που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας Συμφωνίας, η LOGALTY ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για ορισμένα προσωπικά δεδομένα του Παραλήπτη, τα οποία παρέχονται από τον Εκδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Νόμου 15/1999 περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, της 13ης Δεκεμβρίου 1999 («LOPD»). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο Χρήστης που ελέγχει τα δεδομένα θα αποφασίζει για το σκοπό, το περιεχόμενο και τη χρήση της επεξεργασίας δεδομένων, και η LOGALTY περιορίζεται στη χρήση των δεδομένων αυτών αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία και πάντα για λογαριασμό του Χρήστη, π.χ., τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων.

Ο Χρήστης θα επιτρέπει στην LOGALTY πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν είναι απαραίτητο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας Συμφωνίας, και η LOGALTY δεσμεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της LOPD:

A. Να επεξεργαστεί τα δεδομένα αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται από τον Χρήστη (υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων) του συστήματος αρχειοθέτησης στην οποία γίνεται πρόσβαση.

B. Να μην εφαρμόζει ή να μην χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται για σκοπούς άλλους από αυτούς που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία, και να μην τα αποκαλύπτει σε τρίτους, ούτε καν για την αποθήκευσή τους.

Γ. Να διατηρήσει το επαγγελματικό απόρρητο σε σχέση με τα δεδομένα, ακόμη και μετά τη λήξη των συναλλαγών του με τον Χρήστη (υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων)

Δ. Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας τεχνικής και οργανωτικής φύσης που θεσπίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα 1720/2007, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την έγκριση του κανονισμού εφαρμογής του Οργανικού Νόμου 15/1999 για την Προστασία Των Προσωπικών Δεδομένων, της 13ης Δεκεμβρίου 1999 ή με οποιαδήποτε νομοθεσία που μπορεί να την αντικαταστήσει στο μέλλον, που αντιστοιχούν στο επίπεδο ασφάλειας των δεδομένων που πρόκειται να υποβληθούν σε επεξεργασία, όπως κοινοποιείται από τον Χρήστη (υπεύθυνος δεδομένων).

E. Να ενημερώσει το προσωπικό που έχει αναλάβει την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους.

Με την ολοκλήρωση των συμβατικών υπηρεσιών, η LOGALTY οφείλει να παραδώσει όλα τα επεξεργασμένα προσωπικά δεδομένα σε όλους τους Χρήστες που το ζητούν ή να τα καταστρέψει.

7. ΕΥΘΥΝΕΣ

A. Για την ποιότητα της υπηρεσίας

Η LOGALTY εγγυάται ότι οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν θα παρέχονται κατάλληλα στο βαθμό που οι Χρήστες χρησιμοποιούν τους πόρους που τίθενται στη διάθεσή τους κατάλληλα και σύμφωνα με τις οδηγίες της LOGALTY.

Η LOGALTY δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη σωστή ταυτοποίηση οποιουδήποτε Παραλήπτη που προτίθεται να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες, όπου η εν λόγω πιστοποίηση πραγματοποιείται από τον Εκδότη, καθώς είναι ένα σύστημα που βρίσκεται σε έναν ιστότοπο που δεν σχετίζεται καθόλου με αυτήν. Ως εκ τούτου, η LOGALTY δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για περιπτώσεις στις οποίες η γίνεται πρόσβαση στο σύστημα από έναν Παραλήπτη που δεν είναι αυτός που λέει ή γίνεται πρόσβαση σε ένα έγγραφο από έναν Παραλήπτη που δεν είναι ο προβλεπόμενος.

Η πρόσβαση στον ιστότοπο δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση για την LOGALTY να ελέγχει την απουσία ιών ή οποιουδήποτε άλλου κακόβουλου λογισμικού. Εναπόκειται στους Χρήστες, σε όλες τις περιπτώσεις, να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για τον εντοπισμό και τον καθαρισμό κακόβουλων προγραμμάτων υπολογιστών.

Η LOGALTY δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί στο υλικό και το λογισμικό των Χρηστών ή τρίτων, κατά την παροχή της υπηρεσίας που ακολουθεί.

B. Σχετικά με τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

Η πρόσβαση στον ιστότοπο απαιτεί υπηρεσίες και προμήθειες από τρίτους, συμπεριλαμβανομένης της μετάδοσης σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα των οποίων η αξιοπιστία, η ποιότητα, η συνέχεια και η λειτουργία δεν αποτελεί ευθύνη της LOGALTY. Ως αποτέλεσμα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στον ιστότοπο μπορεί να ανασταλεί, να ακυρωθεί ή να είναι απρόσιτη πριν ή ταυτόχρονα με την υπηρεσία που ακολουθεί.

Η LOGALTY δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή ζημία οποιουδήποτε τύπου που μπορεί να προκύψει για τους Χρήστες που προκύπτουν από βλάβες ή αποσύνδεση από τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που προκαλούν την αναστολή, ακύρωση ή διακοπή των υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ή πριν από την παροχή τους.

C. Σχετικά με την αποδοχή των επεξεργασμένων εγγράφων ως αποδεικτικά στοιχεία

Η LOGALTY είναι μια υπηρεσία που έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό: κατ’ ουσίαν, να απαλλάσσει ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία από αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα και την ακεραιότητά τους, αμφιβολίες που προκύπτουν από τη μονομερή φύση των εν λόγω αποδεικτικών στοιχείων.

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, η LOGALTY θέτει στη διάθεση των χρηστών της υπηρεσίας μια διαδικασία επικοινωνίας μεταξύ των απόντων μερών, το κύριο χαρακτηριστικό της οποίας είναι η παρουσία σε αυτήν ανεξάρτητων φορέων.

Σε ό,τι αφορά τα ανωτέρω, η LOGALTY εγγυάται την παραγωγή και φύλαξη των συστημάτων αρχειοθέτησης που υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της υπηρεσίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σύνδεσμο: www.logalty.com/terms και www.logalty.com/contacto.

Η αποτελεσματική αποδοχή των διαφόρων αποδεικτικών στοιχείων συνεπάγεται υποκειμενική απόφαση των δικαστικών, διαιτητικών και διοικητικών οργάνων, η οποία μπορεί να βασίζεται σε κριτήρια αποδοχής, όπως η χρησιμότητα ή η συνάφεια, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή της προσληφθείσας υπηρεσίας.

Με βάση τα ανωτέρω, η LOGALTY δεν εγγυάται την αποτελεσματική αποδοχή (i) της διαδικασίας και (ii) του πιστοποιητικού που εκδίδεται από τη LOGALTY, αποδεικνύοντας το περιεχόμενο του πρωτότυπου μηχανογραφικού αντιγράφου που έχει στην κατοχή της η LOGALTY.

Επιπλέον, η LOGALTY εγγυάται «άμεση πρόσβαση» στο εν λόγω πρωτότυπο αντίγραφο στο δικαστικό, διαιτητικό ή διοικητικό όργανο κατά την ακρόαση οποιασδήποτε διαδικασίας στην οποία τουλάχιστον ένα από τα μέρη έχει προσκομίσει πιστοποιητικό που εκδόθηκε από την LOGALTY.

Για τους σκοπούς της ερμηνείας της παρούσας ρήτρας, ως «άμεση πρόσβαση» νοείται η πρόσβαση των ίδιων των δικαστικών, διαιτητικών ή διοικητικών οργάνων ή η πρόσβαση τρίτων δεόντως εξουσιοδοτημένων από τους τελευταίους, με σκοπό την επαλήθευση της ύπαρξης ειδικών συστημάτων αρχειοθέτησης ή/και τον έλεγχο της διαδικασίας ή/και των συστημάτων πληροφορικής της LOGALTY.

Δ. Ευθύνη σχετικά με το Περιεχόμενο των Εγγράφων

Η LOGALTY δεν έχει πρόσβαση και ως εκ τούτου δεν εξετάζει το περιεχόμενο των εγγράφων που ανταλλάσσουν οι Χρήστες σε σχέση με τις υπηρεσίες που ακολουθούν. Ως εκ τούτου, και σύμφωνα με το άρθρο 16.1 LSSI, η LOGALTY δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτό μέχρι να έχει πραγματική γνώση τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 LSSI.

Επιπλέον, εάν οι επεξεργασμένες συμβάσεις δεν πληρούν τις απαιτήσεις που απαιτούνται από το νόμο για τις ηλεκτρονικές συμβάσεις και, ως εκ τούτου, δεν είναι νομικά έγκυρες, η LOGALTY δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ως προς αυτό, δεδομένου ότι παρέχονται από τον Εκδότη, και η LOGALTY δεν έχει πρόσβαση σε αυτές ή γνώση του περιεχομένου τους και, εν ολίγοις, η LOGALTY δεν σχετίζεται με τη συμβατική σχέση που προορίζονται να δημιουργήσουν ή/και να ρυθμίσουν.

8. ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται στην ισπανική νομοθεσία.

Οποιαδήποτε αγωγή, ασυμφωνία, έκδοση ή αξίωση σε σχέση με την εκτέλεση ή την ερμηνεία της παρούσας Σύμβασης θα υπόκειται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Πρωτεύουσας της Μαδρίτης και τα μέρη παραιτούνται από οποιαδήποτε δικαιοδοσία που μπορεί να δικαιούνται.

Λήψη έκδοσης PDF: Όροι υπηρεσίας